Rekrutacja online

  Dane dziecka
  Adres zamieszkania
  Adres zameldowania
  DANE MATKI (opiekuna prawnego)
  DANE OJCA (opiekuna prawnego)

  INFORMACJE DODATKOWE
  Pobyt dziecka w placówce (tak/nie):

  Data zgłoszenia - dd/mm/rr:

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  (*) Zgody wymagane