Zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu pomoc dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne. Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów),aby spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywacyjnej dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie, usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.